REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TwójOdbiór

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy TwójOdbiór, działający pod adresem: www.twojodbior.pl,

prowadzony jest przez Bartłomiej Pisarek, z siedzibą przy: Węgrzce Forteczna 19,

działający pod numerem NIP: 5130279322, REGON: 522404348.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w

sklepie internetowym TwójOdbiór a w szczególności zasady i tryb zawierania umów

sprzedaży na odległośćza pośrednictwem Sklepu oraz tryb odstąpienia od umowy przez

Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest

regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są

obowiązani zapoznaćsię z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu. 5.

Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż

odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia

zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwośćzapoznaćsię z Regulaminem w każdym czasie, klikając na

stronie internetowej Sklepu www.twojodbior.pl w hiperlink „Regulamin Sklepu".

Regulamin można w każdym czasie pobraći wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.twojodbior.pl

odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art.

66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740,ze zm.),

lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnegoz dnia 23

kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz

Zamówienia składa ofertę kupna wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych

w opisie.

2. DEFINICJE

1/10

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu

przez Klientów.

Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) - osoba fizyczna, dokonująca

umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) -przez Konsumenta uważa

się następujące osoby:

osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu,

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - tzw.

„Konsument sensu stricto"

oraz

osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu,

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności

z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta".

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia

wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi sizęarówno do Konsumentów

sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod

warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz

jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają

zdolnośćprawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep. Formularz

Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient

może dokonaćzakupu, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz

określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi oraz w

którym Klient ma możliwośćustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości

nabywanych Produktów.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną:

www.twojodbior.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupićod Sprzedawcy

Usługi.

2/10

Sprzedawca - Bartłomiej Pisarek z siedzibą przy: Węgrzce Forteczna 19, NIP:

5130279322, REGON: 522404348 który prowadząc działalnośćzarobkową lub

zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej. Usługa -

działalnośćgospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej

obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na

indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do

elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową,i przechowywania

danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci

telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 576, ze

zm.). Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Usług na odległośćzawarta przez Klienta

za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i

jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treśćRegulaminu. 2.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza

Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.twojodbior.pl lub e- mailowo

na adres kontakt@twojodbior.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 3.

Zamówienie Usług realizuje się poprzez wybranie Usług, którymi Klient jest

zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy

opisie Usług, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu,

wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź

wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla Usługi, a następnie

kliknięcie potwierdzenia zakupu.

4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz:

definicja „Konsumenta" w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1 stycznia

2021 r., będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Usług,że zakup nie

ma dla nich charakteru zawodowego.

5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój

adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces

realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

3/10

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się

maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę. b. w

przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po

zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu. 7.

Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni

robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 9 do 20. Zamówienia złożone w dni

robocze po godz. 20, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia

roboczego.

8. Klient otrzyma wiadomośćo przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane

jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez

Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie

również wysłana faktura VAT.

10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są: a. E-mail

- kontakt@twojodbior.plb. Telefon - 516594537

11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest

zapłacić(cena brutto). Zawiera ona należny podatek.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie,

wprowadzania nowych Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji

promocyjnych, bądźwprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa.

13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną

cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o

tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi

kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 4. REALIZACJA

PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby

płatności: 4/10

1. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;

2. przelewem, na rachunek bankowy - 44124050351111001115611109; 2. Klient, który

wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone

zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W

przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca 

i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W
tytule płatności wystarczy podaćtylko numer składanego
zamówienia. Istnieje możliwośćprzedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim
poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.
1. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji
na zakupione Usługi, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny. 5. PRAWO
ODSTĄPIENIA
1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tjD. z.U. z 2020 r.
poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpićod umowy sprzedaży Usług zakupionych w
Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie
czternastu (14) dni, licząc od dnia otrzymania Usługi. Do zachowania tego terminu przez
Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem. 2. Konsument
może odstąpićod umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłaćna adres: Węgrzce Forteczna
19.
4. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności
5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument.
6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
5/10
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciulub mająca
krótki termin przydatności do użycia;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócićze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;w której przedmiotem świadczenia są
rzeczy, które po dostarczeniu,ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe
lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;o dostarczanie
dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowyo prenumeratę;w której
cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpićprzed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległośćnie przysługuje podmiotowi
innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu
(patrz: definicja „Konsumenta").
6. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystaćm.in. z:
Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócićz wnioskiem o mediację. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć
wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie
jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
6/10
Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Internetowej
platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 2.
Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje
zastosowania wobecjednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako
Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta", która weszła w życie dla
umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten
stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu
stricto.
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego,
danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest
jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas
korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane
podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L
119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądaćich
poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli
przetwarzanych danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 6. Szczegółowe
informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w
zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.
7/10
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Usług
znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. 3. Regulamin
dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Sklepu www.twojodbior.pl.
4. Aby móc korzystaćz Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających
na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie
stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji,
dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu
treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego
Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom
uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało
staćsię nieważne lub bezskuteczne, ważnośćcałego Regulaminu w pozostałej części
zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne
postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy.
Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.
Załącznik 1: Formularz odstąpieniaprzez Konsumenta sensu stricto oraz Przedsiębiorcy
na prawach Konsumentaod zawartej umowy
Miasto: ___________, dnia: __________ r. Konsument/Przedsiębiorca na prawach
Konsumenta:
8/10
Imię i nazwisko: ________________
Adres: ________________ E-mail: ________________ Tel: ________________
FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA
PRAWACH KONSUMENTAOD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja

2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:
Art. 27 ustawy o prawach konsumenta
Konsument, który zawarł umowę na odległośćlub poza lokalem przedsiębiorstwa, może
w terminie 14 dni odstąpićod niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Przedsiębiorca: Nazwa: TwójOdbiór Adres: ________
9/10
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej,
wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________),
którą należy przelaćna następujący numer rachunku bankowego: _________________________.
Z wyrazami szacunku,
__________________
(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach
konsumenta) 10/10

 Zadzwoń

2. Uzupełnij dane domu:

2. Uzupełnij dane mieszkania:

2. Uzupełnij dane lokalu użytkowego:

 

Na skróty

TwójOdbiór.pl

logo Twój Odbiór

REGULAMIN SERWISU TWOJODBIOR.PL

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, bądź przez formularz. 

Masz dodatkowe pytania?

Enter Name
Enter Email
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!