Zadzwoń

2. Uzupełnij dane domu:

2. Uzupełnij dane mieszkania:

2. Uzupełnij dane lokalu użytkowego:

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Platforma www.twojodbior.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługi dostępne pod adresem internetowym www.twojodbior.pl oraz marką pod nią występującą „twojodbior.pl” prowadzone są przez BARTŁOMIEJ PISAREK. z siedzibą w Węgrzcach, ul. Forteczna 19, 32-086 Węgrzce, o numerze NIP: 5130279322, adres poczty elektronicznej: kontakt@twojodbior.pl
3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez platformę www.audytomat.com, zasady świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów.
4. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych platformy www.audytomat.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.twojodbior.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
2.    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3.    KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.    PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
5.    PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
7.    SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.twojodbior.pl.
8.    SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – BARTŁOMIEJ PISAREK. z siedzibą w Węgrzcach, ul. Forteczna 19, 32-086 Węgrzce
9.    UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
10.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
11.    CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1. Platforma www.twojodbior.pl prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet.
2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Platformy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jego opisie.
3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Platformy podana jest w złotych polskich (PLN). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia na Platformie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6. Klient zobowiązany jest do podawania w udostępnionych w ramach Platformy formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych, w szczególności dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem usługi wykonania świadectw charakterystyki energetycznej budynków lub części budynków.
7. Przy niektórych usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile czasu zazwyczaj upływa od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.


§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1.    Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3.    Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4.    Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
1.    potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
2.    formularz odstąpienia od umowy,
3.    niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5.    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6.    Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.


§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewu z wybranych polskich banków za pośrednictwem platformy przelewy24.
2. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.


§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
1. Dostawa realizowana jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
2. Klient dodatkowo może wykupić usługę fizycznej dostawy na dowolnie wskazany adres. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia oraz są pokrywane w całości przez Klienta.
3. Na termin fizycznej dostawy składa się czas wykonywania Usługi oraz czas dostawy przez przewoźnika.
4. Fizyczna dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Usługi.

6. Termin dostawy elektronicznej wynosi do 7 dni roboczych.


§ 7
REKLAMACJA USŁUGI
1. Zawiadomienia o wadach dotyczących wykonanej usługi oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@twojodbior.pl
2. W powyższej wiadomości elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
4. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana drogą elektroniczną.


§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi poprzez zgłoszenie na adres e-mail kontakt@twojodbior.pl W wypadku odstąpienia Klienta od umowy, przed wykonaniem Usługi, opłata zostanie zwrócona klientowi w terminie 7 dni na rachunek bankowy klienta, z którego dokonano opłaty. Jeśli Usługodawca przeanalizował już formularz Klienta, a osoba będzie chciała dokonać zwrotu (przed wysłaniem świadectwa charakterystyki energetycznej z podpisem uprawnionego audytora) – zwrot zostanie pomniejszony o koszt pracy audytora w analizie w kwocie 100 zł.
2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas wykonania Usługi lub odmowy wykonania Usługi.


§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Platformą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Na skróty

TwójOdbiór.pl

REGULAMIN SERWISU TWOJODBIOR.PL

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, bądź przez formularz. 

Masz dodatkowe pytania?

Enter Name
Enter Email
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!